Đối với chúng tôi
công nghệ phi phàm. độc đáo sáng tạo
   
        Bảo tàng Kho báu Việt Nam là bảo tàng trải nghiệm chủ đề văn hóa Trầm Hương đầu tiên của Trung Quốc. Nằm ở Nha Trang, Việt Nam, Trầm Hương Nha Trang có một lịch sử lâu dài và ý nghĩa phong phú. Để công khai và quảng bá văn hóa Trầm hương, Thành phố Nha Trang đã thành lập bảo tàng văn hóa Trầm Hương đầu tiên của Việt Nam “Bảo tàng Kho báu Trầm hương Nha Trang”, và dựa trên đó, để bổ sung những kiến ​​thức phổ biến về gỗ Trầm Hương, truyền bá Trầm Hương, và phát triển và kinh doanh các sản phẩm Trầm Hương. Dựa trên nguyên tắc kinh doanh "văn hóa phải sống", bảo tàng phát triển mạnh mẽ các sản phẩm trầm hương và quà tặng Trầm Hương có giá trị thực tiễn cao.